İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

Projeler

Marmara Üniversitesinin ARDEB Programlarına Yönelik Proje Desteklerinden Faydalanma Potansiyelinin Artırılması (2014 – 2016) 

Destek Programı

Üniversitelerin ARDEB Tarafından Desteklenen Programlara

Yönelik Proje Üretme Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı

Proje Başlığı

Marmara Üniversitesinin ARDEB Programlarına Yönelik

Proje Desteklerinden Faydalanma Potansiyelinin

Artırılması

Proje Süresi

24 ay


Proje kapsamında ARDEB destekli programlardan destek almamış, bu programlar hakkında bilgi sahibi olmayan Marmara Üniversitesi üniversite öğretim elemanlarını destek programları, yenilikler ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgilendirerek farkındalık oluşturulması, proje yazmaya özendirilmesi, daha fazla sayıda ve nitelikli proje üretebilecek potansiyelin açığa çıkarılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 28 Proje Bilgi Günü ve Yazım Çalıştayı gerçekleştirilmiş fen-sağlık-mühendislik disiplinlerini temsilen 16 akademik birimden 330 kişi, sosyal ve beşeri bilimleri temsilen 12 birimden 323 kişi olmak üzere 653 kişi katılım sağlamıştır. Proje kapsamında 5 “Başarı Hikâyesi Günü” etkinlikleri kapsamında dört farklı yerleşkenin ev sahipliğinde 18 başarılı bilim insanının kişisel tecrübeleri Marmara Üniversitesi’nde toplam 294’ü fen-sağlık-mühendislik, 230’u sosyal ve beşeri bilimler olmak üzere toplam 524 kişiye ulaşmıştır.

Proje süresince 51 akademisyen proje yazımı konusunda teknik destek için proje ekibine başvurmuş ve ekip her başvuru sahibiyle bir araya gelerek proje yazım çalışmaları gerçekleştirmiştir. Ayrıca, hem sosyal ve beşeri bilimlerde hem de fen-sağlık-mühendislik bilimlerinde proje yazımına dönük üç uygulamalı etkinlik (iki tanesi sosyal & beşeri bilimler, diğeri fen-sağlık-mühendislik bilimleri alanlarında olmak üzere) düzenlenmiş ve bu eğitimlere 151 kişi katılmıştır.

 


TÜBİTAK 1601 Kodlu - Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi Faaliyet Kapasitesinin Artırılması Ve Uygulanması Projesi (2016 – 2018) 

Destek Programı

TÜBİTAK 1601 kodlu Yenilikçilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı

Proje Başlığı

Marmara Üniversitesi İnovasyon Ve Teknoloji Transfer Uygulama Ve Araştırma Merkezi Faaliyet Kapasitesinin Artırılması Ve Uygulanması

Proje Süresi

24 ay

Proje ile akademik bilgi ve kapasitenin iş dünyası yetenekleri ile bir araya getirilerek sosyo-ekonomik katma değer yaratacak yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu proje kapsamında, kurum içinde ve sanayide ciddi farkındalık artışı sağlanmış, MİTTO Ofisi oluşturduğu yetkinlik ile UYGAR statüsüne geçmiş, ön kuluçka alt yapısını, hizmet, danışmanlık ve mentorluk, döner sermaye, Ar-Ge projesi başvuru süreçlerini kurgulamıştır. 

  

TÜBİTAK 1601 Kodlu - Marmara Üniversitesi İnovasyon Ve Teknoloji Transfer Uygulama Ve Araştırma Merkezi Faaliyet Kapasitesinin Artırılması Ve Uygulanması Projesi (2018 – 2020) 

Destek Programı

TÜBİTAK 1601 kodlu Yenilikçilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı

Proje Başlığı

Marmara Üniversitesi İnovasyon Ve Teknoloji Transfer Uygulama Ve Araştırma Merkezi Faaliyet Kapasitesinin Artırılması Ve Uygulanması

Proje Süresi

24 ay


Proje ile MİTTO Merkez Müdürlüğü’nün kapasite artırımı hedeflenmiştir. Üniversite
araştırma çıktılarının ekonomik değere dönüşmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması, üniversitemizin Ar-Ge destek mekanizmalarından faydalanması, bilgiye dayalı akademik girişimciliğin geliştirilmesi ve fikri sınai hakların ticarileştirilmesi hedeflerine yönelik olarak beş modülde planlanan özgün faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Marmara Üniversitesi'nin akademik birimleri arasında etkileşimi iyileştirilmesi, akademisyenlerin işbirliği kültürünü geliştirilmesi, sanayi ile işbirliği odaklı çalışmaların tetiklenmesi, üniversitede patent farkındalığının arttırılması, araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi ve lisanslanması ile toplumsal katma değer yaratılması, öğrenci ve akademisyenler arasında girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında çalışmalarını çözüm ortaklıkları ile ticarileştirme ve sosyo-ekonomik katma değer odaklı olarak geliştirmeye gayret etmiştir. 

 

 

İSTKA Destekli - Yenilikçi Arayüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi (2018 – 2020) 

Destek Programı

İSTKA - Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı

Proje Başlığı (Adı)

Yenilikçi Ara Yüz Yapıları Platformu - YAY Platformu

Proje Süresi (Ay)

18 ay

Proje, Istanbul ilinde yer alan üniversiteler ve teknoparklar bünyesindeki farklı yetkinlikteki teknoloji transfer ofislerinin ve sanayi Ar-Ge merkezlerinin, faydalanıcıların ihtiyaçlarına yönelik doğru hizmetler verebilmeleri hedefi ile kapasitelerinin ve yetkinliklerinin arttırılması yönünde bir platform; YENILIKÇI ARAYÜZ YAPILARI (YAY) PLATFORMU oluşturulmasını amaçlamaktadır. Proje ortakları İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Teknopark İstanbul A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), Atabay Kimya Sanayi, VSY Biotechnology olarak sıralanmaktadır. 

YAY Platformu, ara yüz yapılarının kuruluş amaçlarını daha etkin bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak üzere, birlikte öğrenen, etkileşimli ve sürdürülebilir bir platform olarak kurgulanmıştır. Mevcut ara yüz yapılarının işlevselliklerinin artırılması ve atıl kapasitelerinin değerlendirilmesi için gereken araçların ve süreçlerin akademi ile sektörün el ele vermesi ile geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje sonunda, bu amaca yönelik sürdürülebilir bir işletme modeli oluşturulacaktır. Ülkemiz koşulları ve kısıtları dahilinde geliştirilecek çözümlerin açık inovasyon yaklaşımı ile ara yüz yapılarla paylaşılması sağlanacak ve tüm taraflar için bir kazan-kazan durumu yaratılacaktır.

Proje kapsamında tüm ara yüz yapılarının kendi yararlanıcılarının beklentilerine cevap verecek yetkinlikleri ve becerileri öz değerlendirme temelli, üç aşamalı bir metodoloji ile ölçülecektir. Bu analiz çalışmasının sonucunda eylem planları oluşturulacaktır. Ara yüz yapılarının ihtiyaç duyduğu ileri düzeydeki eğitimler, uluslararası standartta temin edilecektir. Proje sürecinde kapasiteleri ve yetkinlikleri artan ara yüz kuruluşlarının, üniversite sanayi işbirliğinde, teknoloji transferinde ve ticarileştirme süreçlerinde daha etkin olmaları sağlanacaktır. Ara yüz yapıları güçlenerek İstanbul yenilik ekosisteminin geliştirilmesinde, bölgenin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin artırılmasında ve katma değeri yüksek ürünler üretilmesinde öncü rol alacaktır.

Projenin ana faaliyet alanları şu şekilde gerçekleşmektedir;

• Nihai kullanıcıların ara yüz yapılarından beklentilerinin analizi

• Ara yüz yapılarının kapasite ve yetkinliklerinin özel bir metodoloji kapsamında belirlenmesi

• İhtiyaca yönelik kurgulanmış kapasite ve yenilik artırımı etkinlikleri

• YAY platformu modelinin yaygınlaştırılması

 

Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 11.04.2019 17:17:50 tarihinde güncellenmiştir.