Uluslararası Fonlar

Uluslararası Fonlar

ERA-NET Çağrıları

ERA-NET projelerinde konsorsiyum oluşturan diğer fon ajansları ile uzun süreli işbirliklerinin oluşturulması ve projelerin fonlanması hedeflenir.

Programın Amacı:

Bilgi ve iyi uygulamaların mevcut programlar üzerinden alışverişinin yapılması

Genel stratejik konuların tanımlanması ve analizinin yapılması

Ulusal ve bölgesel programlar arasındaki ortak aktivitelerin geliştirilmesi

Uluslararası ortak araştırma aktivitelerinin uygulanması

Açık olan çağrıları buradan takip edebilirsiniz

 

TÜBİTAK İkili İşbirliği Destekleri

Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri v.b. gibi etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır.

 

TÜBİTAK 1709 – EUREKA-EUROSTARS

Çağrı kapsamında, en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir ortağın katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir. 2021-2027 yılları arasında yürütülecek Eurostars-3 kapsamında, yenilikçi KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına destek verilerek, onların küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara erişmelerine yardımcı olmaları amaçlanmaktadır.

 

COST Aksiyonları

Avrupa çapında alanlarında uzman bilim insanlarını çalıştıkları alan özelinde COST Aksiyonu adı verilen uluslararası bilimsel ağlarda bir araya getirmeyi ve bu sayede ulusal araştırmalarını sürdüren bilim insanlarını uluslararası alana taşımayı amaçlayan bir kuruluştur.

Özel sektör, kamu kurumları ve üniversitelerde tam zamanlı olarak çalışmakta olan tüm bilim insanlarının COST’tan yararlanabilmesi mümkündür. COST Aksiyonları kapsamında Yönetim Komitesi ve Çalışma Grubu toplantıları, çalıştaylar, bilimsel konferanslar, bilimsel kurslar, kısa süreli bilimsel ziyaretler ve aksiyonlar kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu çıkan yayınlar için maddi destek sağlanmaktadır. 

 

Ufuk Avrupa Programları

Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council−ERC), öncül (frontier) araştırma projelerini ve bu projeleri gerçekleştirecek olan bilim insanlarını sadece bilimsel mükemmeliyet kriterine göre değerlendirerek fonlamaktadır. ERC tarafından alınan kararlar ERC Bilim Konseyi’nde bulunan bilim insanları tarafından alınmakta, değerlendirmeler de yine alanında söz sahibi bilim insanları tarafından yapılmaktadır.

https://ufukavrupa.org.tr/tr/alanlar-kumeler/avrupa-arastirma-konseyi

 

Marie Skłodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri  (MSCA) nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi ve böylece Avrupa’yı ve Türkiye’yi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir.

https://ufukavrupa.org.tr/tr/alanlar-kumeler/msca-eylemleri

 

Sağlık Kümesi

Ufuk Avrupa Sağlık Kümesinin amacı, yeni bilgiler üreterek, yenilikçi çözümler geliştirerek ve hastalıkları önlemek, teşhis etmek, izlemek, tedavi etmek ve iyileştirmek için ilgili olduğu yerlerde cinsiyet perspektifini entegre ederek her yaştan vatandaşın sağlığını ve refahını iyileştirmek ve korumaktır.

https://ufukavrupa.org.tr/tr/alanlar-kumeler/saglik

 

Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar Kümesi

Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar Kümesi, demokratik yönetişimi ve vatandaş katılımının artırılması, kültürel mirasın korunması ve tanıtılması, çok yönlü sosyal, ekonomik, teknolojik ve kültürel dönüşümlere yanıt verilmesi ve bunların şekillendirilmesi, Avrupa’nın sosyal ve beşeri bilimler alanlarında uzmanlığının harekete geçirilmesi ve sosyal olarak adil ve kapsayıcı bir Avrupa iyileşmesi için kanıta dayalı politika seçenekleri geliştirilmesi amaçları çerçevesinde şekillendirilmiştir. 

https://ufukavrupa.org.tr/tr/alanlar-kumeler/kultur-yaraticilik-ve-kapsayici-toplumlar

 

Sivil Güvenlik Kümesi

Kümenin temel hedefi, siber güvenlik ve afet riskini azaltma ve direnç dahil olmak üzere güvenlikle ilgili AB politika öncelikleri desteklemektir. Ayrıca, krizlerin önlenmesi, hafifletilmesi, krizlere hazırlıklı olunması ve kapasite geliştirme (sağlık krizleri dahil) ve bu tür krizlerin sektörler arası yönlerini iyileştirmede amaçlar arasında yer alacak olup bu amaçlara odaklanılırken COVID-19 krizinden öğrenilen dersler baz alınacaktır.

https://ufukavrupa.org.tr/tr/alanlar-kumeler/sivil-guvenlik

 

Dijital, Endüstri ve Uzay Kümesi

Bu küme kapsamındaki eylemler, Avrupa'nın endüstriyel geleceği için stratejik olarak önemli olan etkinleştirici anahtar teknolojileri destekleyecek ve Stratejik Plandaki aşağıdaki altı beklenen etkiyi sağlayacaktır.

Temiz ve iklim-nötr endüstriyel değer zincirlerinde, döngüsel ekonomide ve iklim-nötr dijital sistemler ve altyapılarda (ağlar, veri merkezleri) küresel liderlik

Hammaddelerde tedarik güvenliği ile önemli stratejik değer zincirlerinde endüstriyel liderlik ve artan özerklik

Dijital teknolojilerde, yeni ve gelişen teknolojilerde egemenlik

Yeni nesil bilgi işlem, veri teknolojileri ve altyapılarını geliştirerek ve bu teknolojilerin kullanımını sağlayarak küresel olarak ilgi çeken, güvenli ve dinamik çevik veri ekonomisi oluşturmak

Küresel uzay-tabanlı  altyapıların, hizmetlerin, uygulamaların ve verilerin tasarlanmasında, geliştirilmesinde ve uygulanmasında stratejik özerklik

Dijital ve endüstriyel teknolojilerin insan merkezli ve etik gelişimi

https://ufukavrupa.org.tr/tr/alanlar-kumeler/dijital-endustri-ve-uzay

 

İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi

Bu Kümenin temelinde AB’nin 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr anakarası olması hedefine ulaşma fikri yatmaktadır. Küme 5 kapsamında, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Dijital Avrupa önceliklerine; iklim (AB İklim Yasası, 2030 İklim Hedef Planı, AB İklim Uyum Stratejisi), enerji (Hidrojen Stratejisi, Avrupa için yenileme dalgası, Enerji Sistemi Entegrasyonu için AB Stratejisi, Açık deniz yenilenebilir enerji), Mobilite (Sürdürülebilir ve Akıllı Mobilite Stratejisi) ile ilgili AB stratejilerinin hedeflerine katkı sunacak projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

https://ufukavrupa.org.tr/tr/alanlar-kumeler/iklim-enerji-ve-mobilite

 

Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre Alanı Kümesi

Bu kümenin amacı; gıdanın sürdürülebilirliğinin sağlanması, çevresel bozulmanın engellenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, su güvenliği ve doğal kaynakların daha iyi yönetmeyi başaran bir ekonominin hayata geçirilmesidir. Alan kapsamında biyoçeşitlilik, çevre-dostu gıda üretim sistemleri ve gıda zinciri, döngüsel ve biyo-ekonomi, temiz çevre ve atıkların önlenmesi, kırsal, kentsel ve kıyı toplulukların güçlendirilmesi, çevresel gözlem teknolojileri ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı konularında projelerin desteklenmesi planlanmaktadır.

https://ufukavrupa.org.tr/tr/alanlar-kumeler/gida-biyoekonomi-dogal-kaynaklar-tarim-ve-cevre

 

Proje Destekleri


Öğr. Gör. Sema Gündüz - sema.gunduz@marmara.edu.tr - 0 (216) 777 16 56

Öğr. Gör. Sena Su Torun - sena.torun@marmara.edu.tr - 0 (216) 777 16 54


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 31.01.2023 10:46:37 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM