TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı Sıkça Sorulan Sorular

2244_ana.jpg (272 KB)

1. Program kapsamında özel sektör kuruluşu bursiyerlerin hepsini istihdam etmek zorunda mıdır?

 Özel sektör kuruluşunun başvuru aşamasında tüm bursiyerleri doktora mezuniyeti sonrası istihdam edeceğine yönelik taahhüt vermesi beklenir. Fakat özel sektör kuruluşu ve bursiyerlerin, doktora mezuniyeti sonrası istihdam edilme konusunda bursiyerlerin doktora eğitimlerinin 7.dönemine kadar mutabakat sağlayarak istihdam taahhüttünü kesinleştirmesi beklenir. Mutabakat sağlanması durumunda bursiyer ile istihdamı sağlayacak özel kuruluş arasında doktora mezuniyeti sonrası 3 yıl boyunca mecburi çalışma zorunluluğu getirecek şekilde sözleşme imzalanır ve TÜBİTAK’a iletilir. Mutabakatın sağlanamadığı durumlarda bursiyer istihdam desteğini yeni bir özel sektör kuruluşuna taşıyabilir.


2. İhtisas alanı kavramı tek bir doktora programını mı içermektedir? Bir ihtisas alanı farklı doktora programlarını kapsayabilir mi?

 İhtisas alanı birden fazla doktora programını kapsayabilir.

3. Doktora programında sözleşme imzalayacak özel sektör kuruluşunun mutlaka Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip olması gerekli midir?

 Projede yer alacak kurum/kuruluşların 5746 kapsamında Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezine sahip şirketler veya 4691 kapsamındaki teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleriyle işbirliği yapmış olmaları gerekmektedir.


4. Özel sektör kuruluşları tek başına proje verebiliyor mu?

 Başvuru üniversite ya da araştırma altyapısı tarafından özel sektörle işbirliği ile gerçekleştirilebilir.


5. Bir üniversitenin yapacağı başvuru sayısında sınırlama var mıdır?

 Üniversitelerin yapacakları başvuru sayısı için bir sınırlama yoktur ancak her bir protokol için 1 başvuru yapılabilir.


6. Üniversite/araştırma altyapısı ve özel sektör kuruluşunun 2244 projesindeki statüsü nedir?

 Program kapsamında üniversiteler/araştırma alt yapıları ve özel sektör kuruluşları proje yürütücü kurumları olarak görev almaları beklenmektedir. Yükseköğretim kurumları/araştırma alt yapılarının aynı zamanda TÜBİTAK’a karşı proje yönetiminden sorumlu olacak şekilde proje yöneticisi kurum olarak görev almaları gerekmektedir.

7. Program kapsamında akademik ve sanayi danışmanı neyi temsil eder?

• Akademik Danışman: Proje süresince üniversite/araştırma altyapısı bünyesinde görevli ve en fazla 4 öğrenci için sanayi ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek tezin yürütülmesinde danışmanlık sağlayacak öğretim elemanı,
• Sanayi danışmanı: Proje kapsamında burs verilecek doktora öğrencilerine eğitim sürecinin sanayi bünyesinde geçirilecek bölümü ve mezuniyet sonrası istihdam edilme dönemlerinde danışmanlık sağlayacak sanayi kuruluşu bünyesinde görevli kişiyi,
temsil etmektedir.


8. Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışan kişilerde 2244 programı kapsamında bursiyer olabilir mi?

 Program kapsamında özel sektör kuruluşlarında çalışan kişiler program çağrı metninde belirtilen azami şartları sağlaması durumunda bursiyer olabilirler.


9. Özel sektör tarafından karşılanacak burs mevcutta firma tarafından istihdam edilmiş olan doktora öğrencilerini de kapsayacak mıdır? Bu öğrenciler için de yine firmadan %25 oranında burs katkısı beklenmektedir?

 Bursiyerlere ödenecek aylık burs miktarının (4500/800 TL) %25lik kısmı ilgili özel sektör kuruluşu tarafından verilecektir. Normal doktora bursiyerleri için 4 yıl, bütünleşik doktora bursiyerleri için 5 yıl burs ödenecektir. Programa dâhil olan öğrencilerden tez aşamasına geçmemiş olması şartı aranır.

 Özel sektör kuruluşunun bu süreler boyunca öğrencilere verilecek bursun %25'ini açılacak proje özel hesabına aktarmalıdır. %75lik kısmı ise TÜBİTAK tarafından aktarılacaktır.


10. Bir başvuruda birden fazla ihtisas alanı seçilebilir mi?

 Bir başvuruda birden fazla ihtisas alanı seçilebilir. Her bir ihtisas alanı için ayrı bir başvuru yapılmasına gerek yoktur. Özel sektör kuruluşu/kuruluşları ile yapılacak protokolde özel sektör kuruluşunun ihtiyaç duyduğu bu ihtisas alanları (başvuruda kaç tane alan seçilecekse) ayrıca yer almalıdır.


11. Proje kapsamında doktora yaptırılacak alanlar için alan kısıtı var mıdır?

 Proje kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu her alanda doktora öğrencisi yetiştirilebilir. Alan kısıtı bulunmamaktadır.


12. YÖK 100/2000 bursiyerlerinin programdan bursiyer olarak desteklenmelerinin önünde bir engel var mıdır?

 TÜBİTAK’ın desteklediği projelerden burs alanlar ile diğer kamu kurum/kuruluşlarından aylık burs alanlara, bu programdan burs ödemesi yapılabilir. Ancak, TÜBİTAK’ın desteklediği projelerden ya da diğer kamu kurum/kuruluşlarından alınan aylık burs miktarı dikkate alınarak hesaplanacak toplam burs miktarı o yıl için TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından bu program için belirlenen aylık burs üst limitini aşamaz.


13. Bir üniversite veya bir sanayi kuruluşu aynı dönemde birden fazla başvuruda bulunabilir mi?

 Bir üniversite farklı sanayi kuruluşları ile farklı protokoller yaparak birden fazla başvuru yapabilir. Aynı şekilde bir özel sektör kuruluşu farklı protokollerle (farklı üniversite veya araştırma altyapıları ile) programa birden fazla başvuru yapabilir.


14. Proje süresince doktora öğrencisi üniversitede mi yoksa özel sektör kuruluşunda mı zaman geçirecektir? İki tarafta geçireceği zaman için bir kısıtlama var mıdır?

 Proje kapsamındaki doktora öğrencilerinin öğrencilikleri süresince üniversitede ve özel sektör kuruluşlarında zaman geçirmesi beklenmektedir. Bu sürelerin üniversite sanayi işbirliği kapsamında imzalanacak protokolde yer alması beklenir. Proje öneri formunda yer verilecek eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine dair çerçeve ve planlama kapsamında eğitim müfredatı ve eğitim sürecinin sanayi bünyesinde geçirilecek bölümünün planlanın sunulması beklenmektedir.

15. Öğrencilerin programı yarıda bırakmaları durumunda öğrencilere uygulanacak bir yaptırım var mıdır?

 GYK tarafından kabul edilebilir mücbir sebepler dışında herhangi bir sebeple projeden ayrılan bursiyerin bursiyerlikleri iptal edilerek kendilerine yapılan tüm ödemeler yasal faiziyle birlikte proje yöneticisi kurum tarafından geri alınır ve proje özel hesaplarına aktarılır.

16. Program kapsamında destek kararı verildikten sonra projenin başlatılabilmesi için verilen son tarih nedir?

 Program kapsamında destek kararı verildiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde destek sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir.

17. Program kapsamında destek kararı verildikten sonra doktora öğrencisinin/bursiyerin belirlenmesi için belirli bir süre var mıdır?

 Proje kapsamına dahil edilecek bursiyerler destek kararının verildiği eğitim öğretim yılını takip eden dönemler içerisinde belirlenerek TÜBİTAK'a iletilebilir.


18. Programda farklı üniversitede doktora yapan öğrenciler bursiyer olabilir mi?

 2244 programı kapsamında bursiyer olacak öğrencilerin programa başvuru yapan üniversitede doktora yapıyor olması gerekmektedir.


19. Özel sektör kuruluşu ile bursiyer arasında istihdam konusunda mutabakat sağlanamaması durumunda nasıl bir yol izlenmelidir?

 Özel sektör kuruluşu ve bursiyerlerin, doktora mezuniyeti sonrası istihdam edilme konusunda bursiyerlerin doktora eğitimlerinin 7. dönemine kadar ilgili özel sektör kuruluşu ile bursiyer arasında istihdam taahhüttüne ilişkin sözleşme imzalanması gerekmektedir. Bu sürenin sonunda ilgili özel sektör kuruluşu, bursiyeri istihdam etmeyi planlamıyorsa, ilgili bursiyerler istihdam desteğini başka bir özel sektör kuruluşunda kullanabilecektir.

HIZLI ERİŞİM